Vědecký výbor

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. 
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

univ. doc. PhDr. Veronika BOLEKOVÁ, PhD.
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola

doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
University of New York in Prague

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

PhDr. Marek Urban, PhD.
Katedra psychologie a věd o životě, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

PaedDr., Mgr. Erika Jurišová, PhD.
Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra

Mgr. et. Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolická univerzita, Ružomberok

PhDr. Jaroslava Babjáková, PhD.
Inštitút psychológie FF PU v Prešove, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. René Šebeňa, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave