Historie soutěže


MSPD 2023


26.4. – 27.4. 2023
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Fakulta psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozýva na 22. ročník súťažnej vedeckej konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.04-27.04. 2023 v Bratislave.

Kontakt na koordinátorku súťaže: veronika.bolekova@gmail.com

Správa MSPD 2023 je k dispozícii v priloženom súbore PDF:

Výsledky

BAKALÁRSKA SEKCIA

MEDZINÁRODNÁ SLOVENSKO-ČESKÁ SÚŤAŽ

1. miesto

Anna Sochůrková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním období

2. miesto

Tereza Kožnarová
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ověření dualistického modelu vášně v e-sportu

3. miesto

Hanka Višvaderová
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
Jojo efekt v online světě: vliv intervencí v užívání sociálních sítí na duševní zdraví adolescentů a mladých dospělých

Matyáš Strašík
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Psychologická perspektiva vztahu žák-učitel

ČESKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

1. miesto

Anna Sochůrková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním období

2. miesto

Tereza Kožnarová
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ověření dualistického modelu vášně v e-sportu

3. miesto

Hanka Višvaderová
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
Jojo efekt v online světě: vliv intervencí v užívání sociálních sítí na duševní zdraví adolescentů a mladých dospělých

Matyáš Strašík
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Psychologická perspektiva vztahu žák-učitel

SLOVENSKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

1. miesto

Kristína Slovíková
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Socializácia emočnej flexibility u mladých dospelých

2. miesto

Karolína Čavojcová
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sexualita a sexuálna spokojnosť v partnerských vzťahoch u pacientov s diagnózou idiopatických črevných zápalov

3. miesto

Ján Jakub Štefan
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Pohlavné rozdiely: hypotéza aktivity a hypotéza variability u myší C57BL/6

MAGISTERSKÁ SEKCIA

MEDZINÁRODNÁ SLOVENSKO-ČESKÁ SÚŤAŽ

1. miesto

Bc. Šárka Vodičková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Strach z pohybu u pacientů s chronickou bolestí krční části páteře – validizace Tampa Scale

2. miesto

Bc. Žofia Dršťáková
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Pilotná verzia intervencie odpustením sebe v kontexte akademickej prokrastinácie u vysokoškolských študentov

3. miesto

Bc. Diana Ďuricová
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vplyv Snoezelen intervencie a reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení

ČESKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

1. miesto

Bc. Šárka Vodičková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Strach z pohybu u pacientů s chronickou bolestí krční části páteře – validizace Tampa Scale

2. miesto

Bc. Tereza Merhoutová
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Body image a vztah k jídlu u rodičů a jejich dcer

3. miesto

Bc. Monika Firstová
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Stáří a implicitní teorie moudrosti

SLOVENSKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

1. miesto

Bc. Žofia Dršťáková
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Pilotná verzia intervencie odpustením sebe v kontexte akademickej prokrastinácie u vysokoškolských študentov

2. miesto

Bc. Diana Ďuricová
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vplyv Snoezelen intervencie a reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení

3. miesto

Bc. Sabina Kucová
Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Vplyv socioekonomického statusu na sociálnu všímavosť

HLASOVANIE VEREJNOSTI

Bc. Diana Ďuricová
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vplyv Snoezelen intervencie a reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení

Anna Sochůrková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním obdobíMSPD 2022


28. 4. – 29. 4. 2022
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra psychologie

VÝSLEDKY

ŠVOČ Bc. sekce:

1. místo- Filip Janči, Michaela Sotáková – Privoňaj si k osobnosti: Vzťah preferencie vôní a osobnostných čŕt
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

2. místo- Kristína Slovíková, Zuzana Šípková, Mercedes Nehilová – Sonda do emočného prežívania a stratégie zvládania emócií ukrajinských študentov na UMB počas vojnového konfliktu
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta UMB, katedra psychológie

3. místo- Nina Vrábelová, Tatiana Miľková – Vplyv meditácie na úroveň zvládania úzkosti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vieda a zdravotníctva

ŠVOČ Mgr. sekce:

1. místo- Dana Godžáková – Študenti vysokých škôl majú sklon vede dôverovať: s čím ich dôvera súvisí?
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

2. místo- Dagmar Kožinová – Strategie zvládání stresu a podpůrné mechanismy po tornádu na Moravě
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Ústav klinickej psychológie

3. místo- Kristína Vasková – Kognitívne deficity a omyly u seniorov
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Ústav klinickej psychológie

MSPD Bc. sekce:

1. místo- Tomáš Pytlík – Syndrom vyhoření, životní smysluplnost a autonomie u studentů VŠ
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra psychologie

2. místo- Helena Beranová – Využití interaktivních vizuálních metafor pro měření charakteristik vztahů v malých sociálních skupinách
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra psychologie

3. místo- Barbora Chlupová – Vliv redukce užívání Instagramu na psychické zdraví a pohodu
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra psychologie

MSPD Mgr. sekce:

1. místo- Dita Komárková – Riskovat, či neriskovat? Estrogen, progesteron a jejich role v rozhodování žen
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

2. místo- Michaela Geržičáková – Vliv rámování problematiky na vztah mezi vírou ve spravedlivý svět a podporou trestu smrti
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, katedra psychologie

3. místo- Dana Godžáková – Študenti vysokých škôl majú sklon vede dôverovať: s čím ich dôvera súvisí?
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Úvodní slovo garantky MSPD a ŠVOČ doc. PhDr. Márie Bratské, CSc.

Vážený pán dekan, vážený pán vedúci katedry, vážení prítomní účastníci konferencie,

Som šťastná, že sa Vám môžem prihovoriť prostredníctvom mojej kolegyne, pri otvorení 21. ročníka Medzinárodných a 22. ročníka Celoslovenských študentských psychologických dní. Súčasne, prosím, o ospravedlnenie osobnej neúčasti na konferencii. Mám na to významný rodinný dôvod. Dnes sa totiž uskutoční v Trenčíne slávnostné odhalenie pamätnej tabule môjmu otcovi, za jeho dlhoročnú kultúrnu a výchovnovzdelávaciu činnosť.

Dovoľte mi vrátiť sa v spomienkach späť, k prvému ročníku študentských psychologických dní, ktorý sa konal v apríli 2001 v Bratislave. Vtedy si účastníci konferencie veľmi priali, aby sa stala tradíciou. Snahou bolo nadviazať na predchádzajúce úspešné aktivity ŠVOČ vysokoškolákov, ktoré boli na dlhší čas, od roku 1989 prerušené.

Dnes môžem s radosťou konštatovať, že prianie sa úspešne napĺňa. Poslanie a ciele konferencií sa stali realitou. Je to zásluha predovšetkým aktívnych účastníkov, súťažiacich študentov napĺňajúcich si svoje vízie a sny. A tiež zanietených vedúcich prác, ktorí dokážu motivovať študentov riešiť odbornú psychologickú problematiku a podnecovať ich záujem o kooperáciu a zdravú konkurenciu v odbornej a vedeckej činnosti.

Môžeme byť právom pyšní na stručnú bilanciu za uplynulé obdobie. Na 21 ročníkoch študentských psychologických dní, ktoré sa uskutočnili dosiaľ, súťažilo 545 autorov so 456 víťaznými prácami, z 20tich katedier a ústavov psychológie vysokých škôl zo Slovenska, Česka, Veľkej Británie a Bieloruska.

Obzvlášť potešujúce je, že mnohí zo súťažiacich vysokoškolákov po úspešnom ukončení doktorandského štúdia už pôsobia na vysokých školách v Česku a na Slovensku, sú vedúcimi vedeckých grantov a tiež katedier. Početné získané kontakty, skúsenosti a nadviazané priateľstvá z konferencií ŠVOČ sa im už dlhšie obdobie darí úspešne zúročiť vo vedeckej spolupráci, ako aj vo výchovnovzdelávacej činnosti.

Výborným dôkazom toho je aj slávnostné odovzdanie busty Sigmunda Freuda zástupcom Katedry psychológie Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré sa uskutoční na spoločenskom podujatí dnes večer. Pri tejto príležitosti by som sa rada pripojila ku gratulantom a poďakovala vedúcemu katedry PhDr. Martinovi Dolejšovi, Ph.D. za dlhoročnú kvalitnú spoluprácu pri organizovaní medzinárodných a celoslovenských konferencií ŠVOČ. Nepretržite tak venuje svoju tvorivú energiu od obdobia, kedy bol aktívnym a úspešným účastníkom MŠDP až do tejto chvíle, za čo mu patrí vrelá vďaka.

Na záver mi dovoľte vysloviť vrelé poďakovanie všetkým organizátorom tejto konferencie pod vedením Mgr. Štepána Komrsku, ďalej členom hodnotiacej komisie, hodnotiteľom písomných prác, vedúcim prác a predovšetkým všetkým súťažiacim študentom, ktorí sú víťazmi už teraz, zásluhou vykonanej kvalitnej nadpráce. Zostáva mi zaželať Vám tvorivú atmosféru počas rokovania, veľa kvalitných námetov a podnetných myšlienok, ktoré obohatia vedeckú prácu všetkých aktívnych i pasívnych zúčastnených.

A ešte jedno prianie:

pevne verím, že budúca konferencia ŠPD 2023, ktorá sa uskutoční na niektorej z katedier psychológie na Slovensku taktiež umožní študentom práve prostredníctvom osobných kontaktov výmenu výsledkov, informácií a skúseností z vedeckej činnosti. Snáď môžem povedať za nás všetkých, že už sa na to veľmi tešíme!